ข้อมูลทั่วไป

      เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLIS) มีเป้าหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการบนมาตรฐานการทำงานร่วมกัน(Copy & Shared catalog) และการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
 1. นายสมพงษ์ เจริญศิริ
 2. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์
 3. นางเพ็ญแข ประจงใจ
 4. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม
 5. นายสุริยา อภิวันทนากร
 6. นายสุชล แก้วประทุม
 7. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล
 8. นางอาภาธร ธาตุโลหะ
 9. นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล
 10. นางสาวพรจิต์ หมีงาม
 11. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
 12. นางสาวนาตยา ศิริทับ
 13. นางสาวจิรภา เขียวหวาน
 14. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ
ทีมพัฒนา
      โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 2299 ,08 6478 8442 โทรสาร 0 7567 295

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา