Found: 291  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดและความเห็น / สุกสะหว่าง สีมานะ
ชื่อผู้แต่งสุกสะหว่าง สีมานะ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2544.
เลขเรียก959.4 ส72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 : การตั้งถิ่นฐานและการสร้างอาณาจักร = The Lao race volume I : the home...
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์สำสา, 2006.
เลขเรียกDS555.5 บ637 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ราชศาสตร์กฎหมายโบราณลาว / สำลิด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจการพิมพ์จำหน่ายศึกษา, 2538
เลขเรียก349.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์โพสะอาดและสังคะประกอบกฎหมายโบราณลาว / สำลัด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สีสวาทการพิมพ์, 2539
เลขเรียก342.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคางคกเจ้าปันยา / เล่าโดย บุนสุวัน รัดตะนา ; เขียนโดย บัวไข เพ้งพะจัน, วิลัด อุดมสัก, อำพอน ขันทะวิไ...
ชื่อผู้แต่งบัวไข เพ้งพะจัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกอนพื้นเมืองลาว / บ่อแสงคำ วงดาลา
ชื่อผู้แต่งบ่อแสงคำ วงดาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2533.
เลขเรียก895.9191 บ55ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพีราชะสาดกฎหมายบูรานลาว / ลิดจะนาโดย สำลิด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาทะกิจการพิมพ์, 2538.
เลขเรียก342.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุนค่าความหมายสะหงวนความงามของรูปพาบแม่ยิงในวันนะคะดีล้านช้าง / อำพอนลัก อินทะวง
ชื่อผู้แต่งอำพอนลัก อินทะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียก895.919 อ64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ เรียนหนังสือลาว-ไทย / เรียบเรียงโดย ศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์ ; แปลโดย บุญเลิศ ธรรมจักร.
ชื่อผู้แต่งศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์.
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์, ลาว : [ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกPL4236 ศ254 2555,495.9191 ศ254ค 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขั้นตอนวิธีการเริ่มผูกมัดหมี่ / วิไลวรรณ พิมมะสอน.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ พิมมะสอน.
พิมพลักษณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สมาคมหัตถกรรมลาว, 2548.
เลขเรียกTT113.ล6 ว69 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนหนังสือลาว - ไทย / เรียบเรียงโดย ศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์ ; แปลโดย บุญเลิศ ธรรมจักร
ชื่อผู้แต่งศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งรัฐ ส.ป.ป.ลาว., 2012
เลขเรียก495.91911 ศ254ค 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนเพลงลาวเดิมสำหรับมโหรี / โดย รังสี สุตทัมมา ; คำรุ้ง ผาบักคำ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งรังสี สุตทัมมา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2517.
เลขเรียก780.26594 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายฉบับนี้ขอฝากถึงฮ้าย / ดวงเดือน บุนยาวง
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน บุนยาวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มันทาตุลาด, 2547.
เลขเรียกรส ด52จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหดทางลัดถะกาน / กะซวงยุติทำ
ชื่อผู้แต่งกะซวงยุติทำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก959.4 ย73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติลาว คนลาว อดีต และ ปัจจุบัน / พูทอง แสงอาคม
ชื่อผู้แต่งพูทอง แสงอาคม
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : นครหลวง, 2543
เลขเรียก959.4 พ73ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา