Found: 1,082,612  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,081,681
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สมัย เปลี่ยนเด...
ชื่อผู้แต่งสมัย เปลี่ยนเดชา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกJQ1746 ส292ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,682
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี = Work mo...
ชื่อผู้แต่งวารี ทิพย์เนตร.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก658.314 ว484ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
1,081,683
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งจีราพร มามิมิน.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก372.1104 จ533ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
1,081,684
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด การัณยภาส การเกต Text
ชื่อผู้แต่งการัณยภาส การเกต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 658.314 ก532ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1,081,685
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการหลังการขาย บริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (256 25...
ชื่อผู้แต่งนวลดา ราชวงษ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ658.812 น316ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1,081,686
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงประพันธ์: ว่าด้วยเรื่องศาสนา / เสฐียร พันธรังษี
ชื่อผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่วิทยา, 2511.
เลขเรียกBQ4080 ส983ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,687
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงประพันธ์: ว่าด้วยเรื่องสงคราม / เสฐียร พันธรังษี
ชื่อผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2511.
เลขเรียกD743 ส893ร 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,688
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรดคิดอลและคาร์โบเนียมอิออนระดับอินทรีย์เคมีปีที่ 4 / ไพโรจน์ พจนการุณ
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ พจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521.
เลขเรียกQD251.2 พ992ร 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,689
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรมพิศวาส / ดาริกา.
ชื่อผู้แต่งดาริกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,690
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่ในดิน = Soil mineralogy / อัญชลี สุทธิประการ
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สุทธิประการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกQE366 อ525ร 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,691
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแล...รูสมิแล / เฉลิม มากนวล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเฉลิม มากนวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกLG395.S66 ฉ399ล 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,692
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลของ : วิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว = Life along the Mekong : a photo narrative of the Thai-Lao...
ชื่อผู้แต่งอุดมรัตน์ ดีเอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียกDS588.ต553 อ73 2550,306.0959 อ792ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
1,081,693
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลนด์สเคป = Landscape
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมจิกโปรดักชั่น, 2537
เลขเรียก712 ล75 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1,081,694
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลหลังบางกอก / ชาลี เอี่ยมกระสิทธุ์
ชื่อผู้แต่งชาลี เอี่ยมกระสิทธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2520.
เลขเรียกDS582 ช527ล 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,081,695
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแววตะวันวาดฟ้า / โดย ชลันธร (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูริพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2521.
เลขเรียก133.5 ส272ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา