Found: 675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานิทานกะเหรี่ยงบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / บดินทร์ ธรรมสังวาลย์
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ ธรรมสังวาลย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3437 บ116ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานิทานชาวบ้านของคนไทยพุทธบ้านปลายละมัย รัฐไทรบุรี ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย / ธีรพงศ์ เพชรรัตน์
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3437 ธ631ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขอ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF724.3.L4 อ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปกติวิสัยสัจการแห่งตนของอาจารย์หัวหน้างานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 253...
ชื่อผู้แต่งจรูญ เกตุทับทิม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 จ173ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระน...
ชื่อผู้แต่งนุกูล สุพรรณพงศ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.6 น722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้บริการ หัวหน้าคณะวิชาและห...
ชื่อผู้แต่งเสนห์ ประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส898ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในภาคตะวันเฉียงเหนือ / โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก553.41 ก584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการดำเนินงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแนะแนวโรงเรียนนอกโครงการในจัง...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ สุพรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 อ858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการฝึกอบรมความรู้เรื่อง "โรคเอดส์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รุ่งฟ้า กิติญา...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฟ้า กิติญาณุสัตน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3407 ร629ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของทักษะกระบวนการด้านการจัดการการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกร...
ชื่อผู้แต่งอุดมพล นาอุดม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5381 อ791ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งประพิศ ยอดสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3605 ป328ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล = A study o...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกWY85 ส875ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนายทหารชั้นประทวนภายในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เขตจังหวัดพิษณุโลก / วิไล เลี้ย...
ชื่อผู้แต่งวิไล เลี้ยงบำรุง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA776 ว724ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม / คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิชาครุศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2537.
เลขเรียกLC3987.T5 ธ112ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เอนก ...
ชื่อผู้แต่งเอนก ธาราศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.724.T5 อ893ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา