Found: 523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารายงการกรณีนักกีฬายิมนาสติกหญิงทีมชาติ จากจังหวัดสุโขทัยที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิมสาสติกในก...
ชื่อผู้แต่งพรทิพา สรวงศ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกGV461 พ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 10 / ก...
ชื่อผู้แต่งกัมพล พื้นแสน
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB2831.826.T5 ก394ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานการวิจัย / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักฯ, 2539
เลขเรียก574.526322 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ตัวละครพราหมณ์ ในวรรณคดีไทยที่แปล แปลจากวรรณคดีสันสกฤต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระม...
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPL4207 ก392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีที่ปรากฎในนวนิยายโบตั๋น / วิภา เร่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งวิภา เร่งเจริญ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกHQ1700.55.A6 ว645ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาชองศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือภาคเหนือตอนล่าง : การศึกษาพห...
ชื่อผู้แต่งชาติชาย นุชนารถ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1140.A18 ช518ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการรับรู้และสภาพการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 7 ...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกGN476 ป364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพของครูหมวดวิชาช่างอุตสาหกรรม ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ในโ...
ชื่อผู้แต่งระวี ฤทธิเกรียง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB2838 ร268ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรร...
ชื่อผู้แต่งวีระพนธ์ คำดี
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB2838 ว846ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาชนิดและปริมาณเอนไซม์ ไกลโคซิเดสในเมล็ดพืช / ไพศาล ระตะขันธ์
ชื่อผู้แต่งไพศาล ระตะขันธ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกQK898.E58 พ996ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายพจญภัยเรื่อง King solomon's mines กับนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา / วรรณไชย์ พ...
ชื่อผู้แต่งวรรณไชย์ พิเนตร
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPN6071.A38 ว246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด่านพุทธิพิสัยวิชาการถ่ายภาพ เรื่อง "การให้แสงในการถ่ายภาพ" สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งพัทยา จันโทกุล
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกTR161 พ548ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อเศษส่วน...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ระงับภัย
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกQA11.A2 น148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจก่อนและหลังการสร้างระบบส่งน้ำของโครงการชลประทานคลองตรอน อำเภอทองแสนชั...
ชื่อผู้แต่งวิรุฬชัย โตเกษม
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกHB90 ว697ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ / สุวิทย์ เพช...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เพชรห้วยลึก
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
เลขเรียก555.93 ส47ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา