Found: 676  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 7 / ...
ชื่อผู้แต่งวาทิน ศรีอำไพ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ว463ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มวิชาการเทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยา ศิลพันธุ์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศิลพันธุ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2805 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานประชาสัมพันธ์การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด: ศึกษาเฉพา...
ชื่อผู้แต่งพิสมัย แพ่งนุเคราะห์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHM263 พ773ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาจารย์พยาบาล ประจำหอผู้ป่วยตามทัศนะของผู้บริหารทางการพ...
ชื่อผู้แต่งจินารี คงวรรณะ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRT86.4 จ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์ และสุวรรณา บุญยะลีพรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุนส่งเสริมการพิมพ์ตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียก616.025 ก469 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพของชาวอีสานในจังหวัดระยอง : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสยามอุตสาหกรรม-การเกษตร สับปะรดและอื่น...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิบุญ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9016.T52 อ658ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพทำเครื่องเงิน "ประเกือม" ตำบลเขวาสินทรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / กอบกุล ชำนาญห...
ชื่อผู้แต่งกอบกุล ชำนาญหมอ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกNK7240 ก358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพหัตถกรรมทอผ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านละว้าตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น / บัว...
ชื่อผู้แต่งบัวภา ฝ่ายเพชร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกTS1490 บ280ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ "30 ปี เภสัชศาสตร์ เชียงใหม่" 10-17 พฤศจิกายน 2537 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2537 ครั้งที่ 6 21-23 ตุลาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกT177.T5 พ582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 13 ประจำปี2537 / กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองฝึกอบรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2537.
เลขเรียกSF191.2 ป497ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7 / ภิญโญ แก่งศิริ
ชื่อผู้แต่งภิญโญ แก่งศิริ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1025.5 ภ524ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม : ศึก...
ชื่อผู้แต่งทศพร อินทรพันธุ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ675.V7 พ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะ...
ชื่อผู้แต่งจริยา ผดุงเวช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3479.T5 จ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ = Evaluation of learning in mathematics / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกQA8.7 ส854ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา