Found: 675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537.
เลขเรียก294.307 ว357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจและเจตคติต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ นาสารีย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC94.T5 บ563ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกของแพทย์แผนโบราณ ในจังหวัดสตูล / ฐาปนา สระมุณี
ชื่อผู้แต่งฐาปนา สระมุนี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRC930 ฐ312ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอลเล็กชั่นแอนด์เฮาส์: คอนเทมโปรารี สไตล์ = Collection & House specials contemporary style / เทียมศั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะคอลเลคชั่น, 2537.
เลขเรียกNK2110 ค194
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2537 ตอนที่ 1 - ตอนที่ 12 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2537.
เลขเรียก348.044 ค216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกฤทธิ์กับความเป็นไทย / สยามรัฐ
ชื่อผู้แต่งสยามรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2537.
เลขเรียกDS568 ส321ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณคือใคร / อิศราวัตร แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรจีนา, [2537?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับนักบริหาร : ปัญญา ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษย-สัมพันธ์ / พระเมธีธรรมาภรณ์, เสฐียรพงษ์ วรรณปก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท, 2537.
เลขเรียกHD38.25.T35 ค622 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณประโยชน์ของที่ชุ่มน้ำ ศักยภาพของที่ชุ่มน้ำในการสนับสนุน และรักษาสภาพการพัฒนา / เรียบเรียงโดย การ...
ชื่อผู้แต่งคลาริดก์, การ์ดอน
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537.
เลขเรียก574.526325 ค 391 ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของครูดนตรีที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน เขตการศึกษา 7 / พรเทพ มากะนัตถ์
ชื่อผู้แต่งพรเทพ มากะนัตถ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2832.4.T5 พ242ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ กา...
ชื่อผู้แต่งเพชร แก่นเมือง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1779 พ873ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา / ยืดฟอง อินทโกษี...
ชื่อผู้แต่งยืดฟอง อินทโกษี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียก372.1207 ย314ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานประเภทช่างอุตสาหกรรมที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สมบัติใหม่
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกTA158 ณ214ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของหัวหน้าวิชาและครูผู้สอนโรงเรียนร่วม...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ หงษ์สาคร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.826.T5 ส284ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการต้องการ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD8039.E3 ฉ433ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา