Found: 675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย คำจินดา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกKPT3448 ส239ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ประศาสตร์ บุญสนอง
ชื่อผู้แต่งประศาสตร์ บุญสนอง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกQA76 ป386ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา = Introduction to language / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
ชื่อผู้แต่งอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกP121 อ786ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธรในภาคเหน...
ชื่อผู้แต่งอุดม อินทร์จันทร์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกTD178.7.T5 อ786ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลี้ลับของชีวิตและวิวัฒนาการ / โดย เกรียงไกร นวยุค.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร นวยุค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2537?]
เลขเรียก113.8 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายนิสิตชายที่วัดได้โดยวิธีการชั่งน้ำหนักใต้ดิน กับการวัดค...
ชื่อผู้แต่งนฤนาท สกนธ์รวีนาท
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRC280.A28 น273ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ความสามารถในการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ...
ชื่อผู้แต่งอรุณี อูปแก้ว
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRT81.T5 อ419ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้พลังงานอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษรจังหวัดกับขวัญของบุคลากรใ...
ชื่อผู้แต่งพานิช วิเชียรวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2840 พ614ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้อำนวยการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ อุบาสี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2341.8.T5 ว634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งเกษร นาคะพงศ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1062 ก814ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งอุบล เตชะมณีสถิตย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA790 อ832ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโคเลสเตอรอลที่รวมอยู่กับลิโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูงกับความสามารถสูงสุดของร่างกา...
ชื่อผู้แต่งกังวาล นำประดิษฐ์ทรัยพ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA781 ก379ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พูดภาษาถิ่นโคราชกับภาษาถิ่นอีสา...
ชื่อผู้แต่งนิธิพงศ์ ซอสันเพี๊ยะ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPL4167
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของประชากรและปรสิตในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / คงฤทธิ์ ติณะรัตน์
ชื่อผู้แต่งคงฤทธิ์ ติณะรัตน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQL757 ค113ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเขัาใจ วิธีการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติตามคู่มือการวัดและประเมินความพร้อมในการเรียนระดับก่อนปร...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี มีเดช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1132 ด731ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา