Found: 676  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / จิยารัช พิมสาร......
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2537.
เลขเรียกRA784 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารดาวเทียม / รัชนัย อินทุใส
ชื่อผู้แต่งรัชนัย อินทุใส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียกTK5104 ร332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง : 2536 : กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกDS568 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการอ่านของครอบครัวให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งไปรมา จำปาทอง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ1037 ป964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2535 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น / สุรพงศ์ คมสันต์
ชื่อผู้แต่งสุรพงศ์ คมสันต์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHV8655 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ 2 / โดย ชาลี ตระการกูล
ชื่อผู้แต่งชาลี ตระการกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538
เลขเรียกTS253 ช527ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บและการจัดทำข้อมูล เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ผลการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และแววความเป็นครู ระหว่างนักเรียนที่มีแบบการเรียนต่างกัน /...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ อาจปรุ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF431 ศ169ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่สร้างแบบเทอร์สโตนและแบบลิเคอร์ท มีจำนวนม...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ วัฒนาพล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3060.32.S35 ว435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลที่มีต่อปัญหาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยา...
ชื่อผู้แต่งเรณู สอนเครือ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.C6 ร765ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนกลุ่มอ่อนชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งนิยมชาติ รสโสดา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1029.R4 น642ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อย...
ชื่อผู้แต่งสุระ อ้อยแขม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส856ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา โพธินา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQA11.A2 ป458ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งยุพิน แป้นแอ้น
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQA11.A2 ย421ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา