Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClient/Server Programming Using Delphi / สุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกBQ5125.ณ3 ต6,005.188 ส44C 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญสุนทร์ทาน / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดสตูล / ณรงค์ ทองใบ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ทองใบ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียกZ1003.5.T5 ณ42 2537,027.6 ณ17ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณประโยชน์ของที่ชุ่มน้ำ ศักยภาพของที่ชุ่มน้ำในการสนับสนุน และรักษาสภาพการพัฒนา / เรียบเรียงโดย การ...
ชื่อผู้แต่งคลาริดก์, การ์ดอน
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537.
เลขเรียก574.526325 ค 391 ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาริกจีนใหญ่ 3 ครั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งไว้ด้วยความเป็นธรรม / พระอาจารย์ยันตระ อมโร.
ชื่อผู้แต่งพระยันตระ อมโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุนธาการพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมจักกัปปวัตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร และภารสุตตคาถา ติลักขณาทิคาถา / พระศาสนโศภณ
ชื่อผู้แต่งพระศาสนโสภณ (แจ่ม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์-ฉลวย-ทิพวรรณ ปัทมสถาน, [2537?]
เลขเรียกBQ1339.5.D45 พ46 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนมแปลงไขมัน = Standard for filled milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติรัก 2 โลก / เรื่องและภาพ : ชิเอโก๊ะ ฮาร่า ; แปล : วีณา
ชื่อผู้แต่งฮาร่า, ชิเอโก๊ะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : วิบูรณ์กิจการพิมพ์, 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเทศสัมพันธ์ 3 : คู่มือเตรียมสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง / อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน OPINION.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537.
เลขเรียกPE1114 ว67 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ : เจ้าแห่งสติ.
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ์ วิริยายุทธมังกร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออโตเมติค สปิคกิ้ง. ชุด 3 / ยนต์ พิทักษ์ชน, ไอรดา บรรเริงเสนาะ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งยนต์ พิทักษ์ชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2537.
เลขเรียกPE1131 ย3อ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลนด์สเคป = Landscape
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมจิกโปรดักชั่น, 2537
เลขเรียก712 ล75 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา