Found: 499  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมศุลกากร: 2417-2537 / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2537.
เลขเรียกHJ7054.55 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด: จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2417 - พ.ศ.2537 /...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประชาชน, 2537.
เลขเรียกKPT132 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สปก / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียกND1265.T35 ก469ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกLG395.T5K3 ก782ส 2533-2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีบัวหลวง: รายงานประจำปี 2537 / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด [มหาชน]
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2537.
เลขเรียกHG2031.T5 ธ232ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ ไทยกับองค์การแรงานระหว่างประเทศ / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537.
เลขเรียกHD7801 ร914จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย = 80 years of Thai cultural her : tage preservation / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537.
เลขเรียกDS568 ศ528ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish 291/ งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กองบริการการศึกษา. งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก428 ช762อ2 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทยกับเหตุการณ์พฤษภา 35 / สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษณา 2 / ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
ชื่อผู้แต่งดีพร้อม ไชยวงศ์เกียติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกSB303.A3 ค629ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์แห่งสัมพันธ์ภาพเป็นเลิศในองค์กร / ทศยุทธ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2537.
เลขเรียกHD58.7 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำของหมอลำสุทธิสมพงษ์ สะท้านอำนาจ / คงฤทธิ์ บุตรมาศรี
ชื่อผู้แต่งคงฤทธิ์ บุตรมาศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกML3758.T5 ค113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทานขนาดเล็ก: ศึกษากรณีฝายน้ำล้นลำห้วยบอง บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวีย...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ คำสมหมาย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกS615.T5 อ686ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพบกวันนี้ = The army today / กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
ชื่อผู้แต่งกรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, [2537]
เลขเรียกUA10 ก636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคพลังธรรม / ตุลภาค ประเสริฐศิลป์
ชื่อผู้แต่งตุลภาค ประเสริฐศิลป์
พิมพลักษณ์2537
เลขเรียกJQ1624 ต652ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา