Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะ อุณหภูมิกายสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง โรงพยาบาลเชียงรายป...
ชื่อผู้แต่งพิรานันท์ เงินแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 พ237ก 2556,ว/ภน 616.8 พ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัด หอผู้ป่ว...
ชื่อผู้แต่งศศิธร พิชัยพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ศ182ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย / ชาวิท ตันวีร...
ชื่อผู้แต่งชาวิท ตันวีระชัยสกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิกชันนารี ไทย-อังกฤษ ฉบับเขียนได้พูดเป็น =Thai-English Dictionary for Everyday Usage / ลอย ชุนพงษ...
ชื่อผู้แต่งลอย ชุนพงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัฐยาการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกWM220 C641 1997,อ495.91321 ล157ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง / ชลธิมา ปิ่นสกุล = SELECTED FACTOR...
ชื่อผู้แต่งชลธิมา ปิ่นสกุล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการวางแผนจำหน่ายผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยจากแผนกฉุกเฉินต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล = Ef...
ชื่อผู้แต่งเสาวนุช สมศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกW 4 ส267ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง = Effects of empowerme...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา จายวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 พ253ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่วมกับการบริหารสมองต่อการทำหน้าที่ด้านการรับรู้คิดและความสามารถในการปฏิบัต...
ชื่อผู้แต่งนงนภัส พันธุ์แจ่ม
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง / เรียบเรียง โดย วรรณวส อินทร, ปาริชาต สุวรรณผล และประนอม ก...
ชื่อผู้แต่งวรรณวส อินทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกWL348 ว257น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา