Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำจีนสยาม : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ มหัทธโนบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกP35.5.C6 ว45 2555,495.912 ว287ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความคัดสรรในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยายทรรศน์ศึกษา , 2557.
เลขเรียกPL4200.5 ก2267 2557,895.91 บ125
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปภัมภ์, 2559
เลขเรียกP35.5.T7 ก-ภ 2559,306 ภ483ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณฑิรา ตาเมือง
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
เลขเรียกH62.5 ม122 2555,959 ม14ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกP35.5.T7 ภ 2557,303.4 ด211ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม / ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์.
ชื่อผู้แต่งจรัลวิไล จรูญโรจน์ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกP40 จ46,306.44 จ157ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีอาทิตย์ = Solar radition / โดย เสริม จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQC911 ส923,551.52 ส67ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยโซ่ง : ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง = Cultural of Tai Song dam : reflection in khubsaipeng...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สีตะพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์พิมพการ, 2556
เลขเรียกPL4158.8 .ส16 2556,782.49591 พ653ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา