Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNatural Language Processing and Computational Linguistics 1/ Mohamed Zakaria Kurdi.
ชื่อผู้แต่งKurdi, Mohamed zakaria.
พิมพลักษณ์United States : John Wiley &Sons,Inc, 2016.
เลขเรียกQA76.9.N38 K87 2016,410 K95N 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSALIENCE IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION / Gass, Susan M.
ชื่อผู้แต่งGass, Susan m.
พิมพลักษณ์Routledge : ENGLAND, 2018
เลขเรียกP 118.2 Sa33 2018,401.93 G251S 2018
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ชื่อผู้แต่งณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกวจ PE1171 ณ342ป,404.2 ณ343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ประยุกต์ : สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษา / เมลดา สุดาจิตรอาภา
ชื่อผู้แต่งเมลดา สุดาจิตรอาภา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกP129 ม761ภ 2561,418 ม759ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ : บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา/หลังการพัฒนา = On critical di...
ชื่อผู้แต่งสามชาย ศรีสันต์.
เลขเรียกP302.84 ส647ว 2561,303.4 ส225ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ : บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา/หลังการพัฒนา = On critical di...
ชื่อผู้แต่งสามชาย ศรีสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมุติ, 2561.
เลขเรียกP302 .ส64 2561,303.4 ส647ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์แห่งภาษา / พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, วิภาส โพธิแพทย์ และคเชนทร์ ตัญศิริ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL121 ศ371 2561,495.9107 ศ371 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารกับการสื่อความหมาย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.
เลขเรียกP90 ส852,302.2 ส852ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาศาสตร์สำหรับครู / ปุณย์จรีย์ สรสีสม
ชื่อผู้แต่งปุณย์จรีย์ สรสีสม
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 2561.
เลขเรียกP121 ป661อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา