Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปริทัศน์ภาคเหนือตอนล่างสายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน / วศิน ปัญญาวุธตระกูล.
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียกDS588.N6 ว357,959.3 ว57ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล [text]
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกPL 4165 ก425ร 2556,495.9115 ก23ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเสียงภาษาไทย / โดย กาญจนา นาคสกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกPL4171 ก426ร 2556,498.91 ก426ร 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน = Anual report ... Center for gambling studies / ศูนย์ศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2556-.
เลขเรียกHV6722.T5 จ7ร,ร 363.42 ศ734ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา