Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการเรื่องแนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 / นิรุจ ดวงปัญญา หัวหน้าโค...
ชื่อผู้แต่งนิรุจ ดวงปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2561.
เลขเรียกUA853.T5 น656อก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์...
ชื่อผู้แต่งมนวดี ตั้งตรงหฤทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2561.
เลขเรียกHD38.5 ม158อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชายแดนของ...
ชื่อผู้แต่งนิรุจ ดวงปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2561.
เลขเรียกHC445 น656อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศึกษาเฉพาะกรณีกองทัพไทยและการเตรียมพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) / นิรุจ ด...
ชื่อผู้แต่งนิรุจ ดวงปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2561.
เลขเรียกUA853.T5 น656อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา