Found: 36,796  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,781
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 25... : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ... / บรรณาธิการ วิส...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2544-
เลขเรียกZ5322.B47 ก644,011.75 บ124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
36,782
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 8, 14-17 ตุลาคม 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกQH77.T5 ก64บ 2547,574.09593 ร156 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
36,783
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่น / รัชดา ธราภาค, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ (ครั้งที่ 1 : 2557 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558.
เลขเรียกHQ35 ก479 2557,WP140^bก479พ 2558,301.417 ก481พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
36,784
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย [Text] เสาวลักษณ์ พงษธษ โปษยะนันทน์, ลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล และวราภรณ์ ไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2555
เลขเรียกNA109.A75 ม43 2555,720.288 ม17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
36,785
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / โดย คณะเภสัชศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเภสัชศาสตร์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553.
เลขเรียกRM265.2 ม575,QV350 ม6 2553,615.1 ร 350 ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
36,786
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด : การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9, วันที่ 27-28 ม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ครั้งที่ 9: 2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะ ; 2554.
เลขเรียกRC 685.C6 ก2265ย 2554,QV150 ก6ย 2554,616.1 ก471ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
36,787
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมผลงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 17 การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผลสู่การประยุกต์ ณ โรงแรมอิม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 17 : 2554 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชา ; [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2554]
เลขเรียกQH426 ก482 2554,576.5 ก482ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,788
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษาครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 7 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559
เลขเรียกLB1026 ก474 2559,378.1 ก475ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
36,789
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย = Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง "สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย" (2544 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกNK4556.6.ก1 ก64 2545,738.09593 ก64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
36,790
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี" = Proceedings...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี" (2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกDS575.5.C5 ก482 2558,327.593051 ห149 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
36,791
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตที่เราต้องการ (The future we want) : คำแปลเอกสารผลลัพธ์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียกHC79.E5 อ175,330.9593 ส691อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
36,792
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMan the hunter / Edited by Richard B. Lee and Irven DeVore, with the assistance of Jill Nash.
ชื่อผู้แต่งSymposium on man the hunter (1966 : University of chicago)
พิมพลักษณ์Chicago : Aldine Pub. Co., [c1968].
เลขเรียกGN422 .S9 1966,301.72 M266 2009
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
36,793
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSustainability or collapse? : an integrated history and future of people on earth / edited by Robert...
ชื่อผู้แต่งDahlem workshop on integrated history and future of people on earth (2005 : Berlin, Germany)
พิมพลักษณ์Cambridge, Mass. : MIT Press in cooperation with Dahlem University Press, c2007.
เลขเรียกGF13 .D35 2005
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,794
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Middle East peace process : vision versus reality / edited by Joseph Ginat, Edward J. Perkins, E...
พิมพลักษณ์Norman : University of Oklahoma Press, 2002.
เลขเรียกDS119.76 .M495 2002
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,795
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศไทย 2546 / [จัดทำโดย กระทรวงการต่างประเทศ ; บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียกHF1372 .ก65 2546,อบอ 337.15 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา