Found: 19,100  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
19,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือนและการสร้างดัช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
19,022
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนกพิมพ์ศยาม, 2542.
เลขเรียกBQ4040 .ธ45 2542,294.301 พ335ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
19,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกDS586.8 .ศ55 2560,011.75 ศ284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
19,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมองใหม่ = The ending of time / [บทสนทนาของ] กฤษณมูรติ และ เดวิด โบฮ์ม ; ผู้แปล พยับแดด.
ชื่อผู้แต่งกฤษณมูรติ, จิททุ ค.ศ.1895-1986.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2552.
เลขเรียกBF503 ก45,154.24 ก45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
19,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ = Summaries of foreign researchers'' abstract / compiled by...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนงานจัดการนักวิจัยชาวต่างประเทศ ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ค.ศ. 2008 [2551]
เลขเรียกZ7405.R4 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19,026
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน... [และคนอื่นๆ ] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559
เลขเรียกBJ1185.ท9 ส46,170 ส349ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
19,027
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้นอกระบบ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Infor...
ชื่อผู้แต่งปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 332.02402 ป3611ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19,028
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดอะท็อปซีเคร็ต. 2, ความลับสู่ความสำเร็จ = The top secret II / สม สุจีรา
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.
เลขเรียกBQ4570.T56 ส231 2552/7 ล.2,158.1 ส45ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
19,029
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อโลกเอาคืน : วิกฤตภูมิอากาศและชะตากรรมของมนุษย์ = The revenge of Gaia / เจมส์ เลิฟล็อก เขียน ;...
ชื่อผู้แต่งเลิฟล็อก, เจมส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกQH343.4 ล877,363.7387 ล84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
19,030
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ / หอการค้าไทย ; ภาษาอังกฤษ อัจฉรา วงศ์โสธร, ประเสริฐ ทีป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2550.
เลขเรียกHC445 .ศ747 2550,330.9593 ศ854
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
19,031
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) / ปฏิญญา วรรเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู...
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา วรรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก371.1076 ป133น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
19,032
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยในจังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการโดยใช้ปรั...
ชื่อผู้แต่งสรียา พันธุ์ณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกภน 338.7 ส173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19,033
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม...
ชื่อผู้แต่งชลพรรณ ออสปอนพันธ์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2555.
เลขเรียก333.72 ช225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19,034
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม...
ชื่อผู้แต่งชลพรรณ ออสปอนพันธ์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี, 2554.
เลขเรียก333.9164 ช225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19,035
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550-2553.
เลขเรียกBQ4570.S3 ส44,294.3015 ส45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา