Found: 487  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการสร้างภาพเซลล์มะเร็งตับชนิดเฮปาโตเซลลูลาร์คาซิโนมาโดยใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ติดกับอาฟตาเม...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ เรือนดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความแม่นยำ ความไว และความจำเพาะ ของการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก เพื่อคัดกรองโรคเนื้องอกของต่อมน้ำล...
ชื่อผู้แต่งสุขุมาลย์ ไชยสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกThesis W 4 Oto ส241ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิทยาการระบาดของ "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งองคชาตในชายไทย" = Epidemiological study of "Th...
ชื่อผู้แต่งอารี เขียวขจี
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียกW4 อ658ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักอันเนื่องมาจากการฉายรังสี รักษาบริเวณกระดูกเชิงกรา...
ชื่อผู้แต่งภาสกร อุปโยคิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ภ228อก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงออกของเฮพพาแรนเนสในเนื้อเยื่อมะเร็งช่องปาก / สุภมาส แก้วกระแสสินธ์ = The expression of hepar...
ชื่อผู้แต่งสุภมาส แก้วกระแสสินธ์
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้อนทูมของต่อมน้ำลาย = Salivary gland tumors / โดย วิจิตร บุณยะโหตระ และ สว่าง เชื้อหิรัญ
ชื่อผู้แต่งวิจิตร บุณยะโหตระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2523.
เลขเรียก611.316 ว323ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านบริการพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาทางรังสีร่วมรัก...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต ฉัตรบรรยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
เลขเรียกWI 735 ป273คต 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความถูกต้องของเครื่องมือ Endocell{u2122} สำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกและภาวะเยื่อบุโพร...
ชื่อผู้แต่งกฤดา คุณาวิกติกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ก294คค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน / ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกWF658 ค695 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับยาไทยสมุนไพรหิ่งหายสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดเพาะเลี้ยง Caco-2 = Hing-H...
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ธัมรุ่งสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงห่างไกล "มะเร็งปากมดลูก" / วรรษมน จันทรเบญจกุล, สุรสิทธิ์ ชัยทองวงส์วัฒนา, ชิษณุ พันธุ์เ...
ชื่อผู้แต่งวรรษมน จันทรเบญจกุล, ผู้แต่ง
เลขเรียกWP480 จ683วท 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมชนะมะเร็งมาได้อย่างไร? / สุพจน์ ด่านตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ด่านตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2547.
เลขเรียกQZ266 ส7ผ 2547,616.994 ส462ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี วัฒนเบญจโสภา
เลขเรียกW4 ส814ผ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษระดับเซลล์ของเคอร์ซีตินต่อเซลล์มะเร็งตับและเซลล์ต้นกำเนิดปกติ: การออกฤทธิ์ระดับไมโตคอนเดรียและการ...
ชื่อผู้แต่งธีร์ภัทร ธรรมตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะเร็งปอด : ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด การรักษาและการดูแล / CMPMedica Medical Education.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : CMPMedica, 2548.
เลขเรียกWF658 ม269 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา