Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ : ราย...
ชื่อผู้แต่งชัช พงษ์ศิวัตม์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
เลขเรียก306.852 ช351ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญา...
ชื่อผู้แต่งวีระพล ทองมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติปรัชญา / ปรีดี เกษมทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี เกษมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกK230 ป4น 2557,340.1 ป173น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังจากการดื่มสุราและพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Alcohol expectancy and alcoh...
ชื่อผู้แต่งปิยทัศน์ เร่งเร็ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ป236ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา / ประเวศ วะสี ผู้เขียน ; พจน์ กริชไกรวรรณ บรรณา...
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกHM101 ป4ว 2557,303.4 ป1711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบวุฒิภาวะธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการประเมินประสิทธิภาพ ระดับความเป็นธรรมาภิบาลด้า...
ชื่อผู้แต่งกัลยา ใจรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งดรัณภพ เพียรจัด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกLB1027 ด131ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนให้คิดด้วยพฤติกรรมและจริยธรรม / Jah Kyung-Ok ; Jeon Mi-Young, ภาพประกอบ ; อารีวรรณ ธรรมธร, แปล.
ชื่อผู้แต่งชวา, คยอง-อก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557
เลขเรียก153.42 ช292ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrofinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค ตามแนวทางปรัชญาเศร...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก332 ม964
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทาง...
พิมพลักษณ์ม.ป.พ. : ม.ป.ท., 2557.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้นอกระบบ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Infor...
ชื่อผู้แต่งปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 332.02402 ป3611ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา