Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ =...
ชื่อผู้แต่งธันยชนก ปะวะละ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก330.9593 ธ115ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = The Way of Life Following L...
ชื่อผู้แต่งพระบุญเลี้ยง โอภาโส (สุขพิพัฒน์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.315 บ565ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนค...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั...
ชื่อผู้แต่งชวาลา ไชยฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก374 ช294ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก คะตะสมบูรณ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก307.1 ห135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Deve...
ชื่อผู้แต่งวิชัย พ้องเสียง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 ว3211ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเครือข่ายที่ 43 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดก...
ชื่อผู้แต่งนาขวัญ พรมดอนกลอย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.2 น442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A stud...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพระสงฆ์ไทย = A Analytical Stud...
ชื่อผู้แต่งพระชัย ชุตินฺธโร (พลเยี่ยม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.31177 ช371ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก338.642 น167ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช =...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ นุ่นนุ้ย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 330.128 อ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการสร้างสันติภาพในสังคมด้วยหลักเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of Peace Formation in Social b...
ชื่อผู้แต่งพระครูวีรธรรมประยุต ญาณวีโร (สุทธิธรรม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.69 ว827ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด = ...
ชื่อผู้แต่งพระณัฐวุฒิ วิริยธโร (เสน่หา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.3144 ณ361ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : กรณีศึกษาของสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทย = Freedom in jean-paul S...
ชื่อผู้แต่งชมขวัญ มาปาเดิด.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก323.44 ช162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านคลองอาราง ตำบล...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี พงษ์สะพัง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก390.9593 ส687น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา