Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการใน บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โครงก...
ชื่อผู้แต่งณัฐจักร คิดใจเดียว.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก330.9593 ณ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานศึกษาจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุ...
ชื่อผู้แต่งอรณิช เกิดแก้ว.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.12 อ321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าส...
ชื่อผู้แต่งประภาทิพย์ อินทรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ338.642 ป339ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าส...
ชื่อผู้แต่งประภาพิทย์ อินทรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก338.642 ป342ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตาม...
ชื่อผู้แต่งสมจินตนา จิรายุกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตาม...
ชื่อผู้แต่งสมจินตนา จิรายุกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก338.642 ส162ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์อีสานเพื่อการเผยแผ่และการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาของวัดมหาชัย = A Study on P...
ชื่อผู้แต่งพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระวงษ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.3187 อ355ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้...
ชื่อผู้แต่งฆุสกิตติ์ ดากิ่งประทุม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.13 ฆ341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ตำบล...
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ เถาว์ชาลี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก631.86 ธ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนสั...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ พงคนิตย์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.12 ธ582ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร...
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ เพ็งธรรม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก630 อ823ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเ...
ชื่อผู้แต่งหัสดาพร ศิลาชัย.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก330.9593 ห476ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอ...
ชื่อผู้แต่งสมจินตนา จิรายุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ338.642 ส236ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ...
ชื่อผู้แต่งวิชญาพัลส์ ไชยสมบัติ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก628.44 ว323ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสาร...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก330.9593 ก276 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา