Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินทร์-วินทร์ situation / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 113, 2560
เลขเรียกAC159 ว6ว 2560,089.95911 ว617ว 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักกาลามสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน = An Analytical Study ...
ชื่อผู้แต่งพระอรรนพ โกวิโท (ยุทธเลิศ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.3013 อ367ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักสังคหวัตถุเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Ana...
ชื่อผู้แต่งพระอธิการสุวิท เตชธโร (วิบูรณ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 306.87 ส881ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study on Quali...
ชื่อผู้แต่งพระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จำปาสุข)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 304.5 บ522ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักอบายมุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน = Rules of Causes of Squanderomg wea...
ชื่อผู้แต่งพระชัยยนต์ สิริปุญฺโญ (นามธรรม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.315 ช415ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี = G...
ชื่อผู้แต่งณิชาภัทร วิสุทธิปราณี
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการศึกษา = Philosophy of education / ปนิดา เนื่องพะนอม.
ชื่อผู้แต่งปนิดา เนื่องพะนอม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก370.1 ป161ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 6-10 : ประมวลสาระชุดวิชา = philosophy of communication...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก302.2 ม192ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิจัย / รัตยะ บัวสนธ์
ชื่อผู้แต่งรัตยะ บัวสนธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQ180.A1 ร374ป 2560,001.4 ร379ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาสมัยใหม่ สุนัย ครองยุทธ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุนัย ครองยุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ โรงพิมพ์ อี.ที.พับลิชชิ่ง 2560
เลขเรียกB798.ท9 ส73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน =Ri...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ เขียวไพรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกRes 338.6 ว322ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย / วร...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ เขียวไพรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ; รายงงานการวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ เขียวไพรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก330.9593 ว322ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน = Risk Management Mo...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ เขียวไพรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียกว 330.9593 ว322ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัต...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย เกิดเจริญพร.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก361.5 ศ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา