Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind Map / ธ...
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม, ผู้แต่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561.
เลขเรียกLB1060 ธ4ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยา 3 ช่อง จำง่ายด้วย MIND MAP (EASY VERB C ONJUGATION WITH MIND MAP) / กฤษณา บุญปลูก
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561
เลขเรียกPE1273 ก282ก 2561,425 ก282ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean / นาริฐา สุขประมาณ.
ชื่อผู้แต่งนาริฐา สุขประมาณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561.
เลขเรียก495.7824 น485พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind Map / ธ...
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561.
เลขเรียกBF431 ธ382ม 2561,153.42 ธ382พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุตำแหน่งภายในอาคารจากจุดเซ็นทรอยด์ที่ถ่วงน้ำหนักบนแผนที่ฟิงเกอร์ปริ๊นท์ = Indoor localization...
ชื่อผู้แต่งภิญญดา นาคศรีคร้าม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก690.21 ภ521ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด = A study of contamination of heavy...
ชื่อผู้แต่งพัชยา แก่นโชติกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก546.3 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคช่วยลูกเรียนเก่งด้วย Mind Map / ครูมายด์ สุทธิดา.
ชื่อผู้แต่งครูมายด์ สุทธิดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียก649.1 ค167ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ชาติพันธุ์แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Historico-ethnic map o...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขำเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561.
เลขเรียก305.89591 จ337ภ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ / องอาจ แสนอุบล.
ชื่อผู้แต่งองอาจ แสนอุบล.
พิมพลักษณ์2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเอกราช นวศรีพงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก373.1201 อ881ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ระบบของไหลจุลภาคโดยใช้เลเซอร์ [electronic resource] = Laser based fabrication of m...
ชื่อผู้แต่งจุมพล ญาณโกมุท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ บาริศรี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.35 อ677ก 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ในการทำความสะอาดคราบสี [electronic resource] = CO2 laser graffiti remov...
ชื่อผู้แต่งปิยาภรณ์ เดชอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบการรอของกาวอีพอกซีต่อการเกิดช่องว่างใต้ได ในกระบวนการอบแบบสแนบ สำหรับบรรจุภัณฑ์วงจรรวม [elect...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภักตรามุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา