Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์ = Law and regulation in veterinary profession / เฉลิมเกียรติ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียกKPT3122 ฉ412 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย สำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร.
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกKPT3075 ส961 2561,WY32.1 ส961ก 2561,344.041 ส82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน / โด...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ มาเม้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561
เลขเรียกKPT3056 อ623ก 2561,346.043 อ623ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟและเครือข่ายสนับสนุนทางทางของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 2561
เลขเรียกHQ767 .ช46 2561,363.46 ช251ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2561.
เลขเรียกHV8079.M64 พ371 2561,สร 345.0268 ป512พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา