Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ป...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546.
เลขเรียก343.07072 ส165พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยเยาว์ = Enfances / ฟรองซ้วส โดลโต้ ; สุกัญญา หาญตระกูล, แปล.
ชื่อผู้แต่งโดลโต้, ฟรองซ้วส
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2546.
เลขเรียกBF721 ด9ว 2546,WS105.5.S3 ด969ว 2546,155.4 ด874ว 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546.
เลขเรียกHD 2341 ร26ง 2546
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกK ร451ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546.
เลขเรียก343.07 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546.
เลขเรียกK 1010 .A72 ร26 2546
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ป...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก343.07 ส232พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา