Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นแสงฉาน = Twilight over Burma : my life as a Shan Princess / Inge Sargent ; มนันยา, แปล.
ชื่อผู้แต่งซาเจนท์, อิงเง่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
เลขเรียกDS530.8.S45 ช213ส 2560,923.1591 ซ252ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย : รา...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก730.95 ท478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องศูนย์การเรียนประชาสังคมและสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติจากพม่า = Civil Society'...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์, 2560
เลขเรียกLC94.T5 น146ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์พระพ...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกN8193.2 ท64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย : ราย...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกNB193.2 ท478ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา เพื่อการสร้างสรรค์พระ...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกN8193.2 ท478ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉากทัศน์อาเซียน : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค / บรรณาธิการ: กิตติ ประเสริฐสุข และ พิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560.
เลขเรียกHC 441 ฉ21 2560,327.17 ฉ214 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมดา แต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่น ข้ามชาติในประเทศไทย / มรกต ไมยเออร์, วิมลสิริ เห...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกHD6305.B93 ธ44 2560,331.62 ธ177 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" สื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม = Exhibition in the m...
ชื่อผู้แต่งศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกHM1211 ศ146,390.0951 น594 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา