Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
ชื่อผู้แต่งชณิดา ทัศนิยม
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกวพ 373.12 ช125น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ...
ชื่อผู้แต่งวีระพันธุ์ ดอนท้วม.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก330.9593 ว3711ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของสรวปัลลี ราธกฤษณัน / วันชาติ ชาญวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งวันชาติ ชาญวิจิตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก181.4 ว376ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา = Buddhist philosophy in education administion / ทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก371.2 ท228พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันโตนิโอ กรัมซี่ / วัชรพล พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสมติ, 2561.
เลขเรียกHX289.7 ว212 2561,320.531 ว378อ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กาตั้ง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี...
ชื่อผู้แต่งวรัญญาภัทร วรัญญ์วัฒนชัย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก373.12 ว293บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย งามเสงี่ยม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.128 ธ394ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าชชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระด้บครัวเรือน...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปินะเต.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก621.3121 ว1811ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ว...
ชื่อผู้แต่งดาวเรือง พัฒนวิบูลย์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก330.9593 ด277ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึก...
ชื่อผู้แต่งบรรจง พลขันธ์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก374.013 บ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย วรสาร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 อ4411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด = Essentialism / เกร็ก แม็กคีโอน ; อัญชลี ชัยชนะวิจิตร, แปล
ชื่อผู้แต่งแม็กคีโอน, เกร็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561
เลขเรียกB105.E65 ม-จ 2561,153.83 ม852จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอมตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต = The nectar of truth : a selection of Buddhist aphorisms / สมเด็จพระพุทธโ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2561.
เลขเรียกBQ4190 ส245อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งมยุรี โพธิแสน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.2 ม164ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา