Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกK230 ส274 2561,340.1 ส274น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการสึกษา = Philosophy of Education / ปนิดา เนื่องพะนอม.
ชื่อผู้แต่งปนิดา เนื่องพะนอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ; ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก370.1 ป361ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานปรัชญาภาษาศึกษา = The Foundations of philosophy of language education / จารุณี มณีกุล.
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก401 จ274พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน ปรัชญาเซน = Zen Philosophy 011369 / ปิยะมาศ ใจไฝ่.
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ ใจไฝ่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก294.3927 ป3611อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศาสตร์พระราชา = Encyclopaedia of the King''s Philosophy / ปรัชญา ปานเกตุ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ปานเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกDS586 ป431 2561,อ 330.9593 ส679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันโตนิโอ กรัมซี่ / วัชรพล พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสมติ, 2561.
เลขเรียกHX289.7 ว212 2561,320.531 ว378อ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กาตั้ง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก658.041 น188ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกว 338.632 น188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา