Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักปรัชญาในวรรณกรรมพระมาลัย = An analytical study of philosophy on phramalai liter...
ชื่อผู้แต่งปัญญา เสนาเวียง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก808 ป113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกK230 ส274 2561,340.1 ส274น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น = Philosophy and human resource development and local / พ...
ชื่อผู้แต่งพรชัย เจดามาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาลบิวเดอร์, 2561 .
เลขเรียกHF5549.5.M3 พ231 2561,658.3 พ172ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศาสตร์พระราชา = Encyclopaedia of the King''s Philosophy / ปรัชญา ปานเกตุ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ปานเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกDS586 ป431 2561,อ 330.9593 ส679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ =...
ชื่อผู้แต่งธันยชนก ปะวะละ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก330.9593 ธ115ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Deve...
ชื่อผู้แต่งวิชัย พ้องเสียง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 ว3211ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A stud...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ วิเศษสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก338.642 น167ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา = Buddhist philosophy in education administion / ทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ทองทิพย์.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก371.2 ท228พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันโตนิโอ กรัมซี่ / วัชรพล พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสมติ, 2561.
เลขเรียกHX289.7 ว212 2561,320.531 ว378อ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าชชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระด้บครัวเรือน...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปินะเต.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก621.3121 ว1811ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ว...
ชื่อผู้แต่งดาวเรือง พัฒนวิบูลย์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก330.9593 ด277ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึก...
ชื่อผู้แต่งบรรจง พลขันธ์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก374.013 บ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย วรสาร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 อ4411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งมยุรี โพธิแสน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.2 ม164ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา