Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดนำเสียขั้นต้นโดยวิธีการลอยตัวของตะกอนในบ่อดักยางสำหรับการบำบัดนำเสียจากโรงงานผลิตนำยางข้น /=...
ชื่อผู้แต่งพงศ์นรินทร์ ปราบนคร.
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียกThesis 628.4 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWastewater engineering : treatment and resource recovery / revised by George Tchobanoglous ... [et...
พิมพลักษณ์Singapore : McGraw-Hill, c2014.
เลขเรียกTD430 W3 2014,628.3 Wa312 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อราทนร้อนจากมูลสัตว์และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงาน...
ชื่อผู้แต่งหัสลินดา บินมะแอ.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียกวจ 333.75 อ238ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานพิมพ์กล่องกระดาษ = Treatment of wastewater from paper box printing plant / ส...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฎ ทิพย์ดนตรี.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกThesis 628.1 ส235ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา = Personality Disorders : Assessment and Treatment / ณหทั...
ชื่อผู้แต่งณหทัย วงศ์ปการันย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกRC 554 ณ259บ 2558,WM 190 ณ19บ 2558,155.2 ณ259บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment system / สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2557.
เลขเรียกTD745 ส731 2557,628.43 ส215ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดแบบมีพี่เลี้ยงดูแลกำกับ (DOTS) อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งรื่นรมย์ โกช่าง.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกThesis 616.9 ร235ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดบำบัดและยีนบำบัดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในโรคไตวายเรื้อรัง / ชวบูลย์ เด...
ชื่อผู้แต่งชวบูลย์ เดชสุขุม
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาพยาธิวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556
เลขเรียกRC918.R4 ช53 2556,วจ 616.02774 ช12ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษา นายนิยม ประเสริฐสิน ในพื้นที่บ้านโนนค้อ...
ชื่อผู้แต่งจริยาพร บัวดก.
พิมพลักษณ์ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา, 2557.
เลขเรียกปศ 615.88 จ173ก 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการบรรเทาอาการปวดข้อเข่าของยาพอกขิงและยาหลอกในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ...
ชื่อผู้แต่งอโนชา สังวริ.
พิมพลักษณ์ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา, 2557.
เลขเรียกปศ 616.72 อ158ก 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านการรักษาโรคงูสวัดด้วยสมุนไพร : กรณีศึกษาหมอประคอง ช่วยคุ้ม ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใ...
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ หมีรักษา.
พิมพลักษณ์ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา, 2558.
เลขเรียกปศ 615.321 อ244ภ 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตนเองเบื้องต้น = A guide to self-diagnosis and treatment your child / ปิติกาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2554
เลขเรียกRJ386 ค695 2554,WS200 ค695 2554,618.92 ค241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัก[ษา]กระดูกสัตว์เลี้ยงหัก / กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรกฏ งานวงศ์พาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกSF981 ก4ร 2556,636.089 ก152ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา