Found: 18,869  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
18,196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสหกรรมชุมชนประเภทฟาร์มสุกรขนาดเล็ก/ กรมควบคุมมูลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกบ ก17น 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562.
เลขเรียก371.871 น287 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบ / กรมโรงงานอุตส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกTP382 น928ด,338.1736 ก1711อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
18,199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชุมชน
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.
เลขเรียก371.2 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดบวรวิเวศวิหาร, 2557.
เลขเรียก294.3122 ส16 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริในการประพาสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว/ กุลทิพย์ เกษแม่นกิจ
ชื่อผู้แต่งกุลทิพย์ เกษแม่นกิจ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกบ ก247น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น / บันลือ พฤกษะวัน ผู้แต่ง ; ณริศรา พฤกษะวัน รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบันลือ พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1050 บ271น 2557,372.4 บ271น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
18,203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวรบไม่เคยเปลี่ยนแปลง/ นิพนธ์ อินสิน.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ อินสิน.
พิมพลักษณ์สกลนคร : กองทุนนิพนธ์ อินสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2551.
เลขเรียก300 น365จ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก พิมพ์ครั้งที่หก 4000 ฉะบับ พุทธศักราช 2481 / กรมยุทธการทหารบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559.
เลขเรียก170.7 ก171น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวหน้าแห่งอาณาจักรพืช = แปลจาก The green frontier :stories of chemurgy / โดย วีลเลอร์ แม็คมิลแลน, พ...
ชื่อผู้แต่งแม็คมิลแลน, วีลเลอร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สหมิตรการพิมพ์, 2516.
เลขเรียกAC.660.232 ม281น 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
18,206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย = Ecological corridors in Thailand / ทรงธรรม สุขสว่าง, ธรรมนูญ เต...
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม สุขสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2557
เลขเรียกQH541.15.C67 ท-น 2557,577 ท137น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
18,207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย = Ecological corridor in Thailand / ผู้เรียบเรียง ทรงธรรม สุขสว่าง,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียกQH541.264.T5 น927 2561,333.9516 ท172น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
18,208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้โดยใช้โทรศัพท์เป็นเกณฑ์ = The linguistioc borderline be tw...
ชื่อผู้แต่งวรรณพร ทองมาก.
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียกThesis 495.917 ว17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18,209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มการจัดการทรัพยากรบุคคล / เรียงเรียงโดย สุวัจชัย สมไพบูลย์ ; บรรณาธิการ สุชาติ ศรีสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุวัจชัย สมไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมน แมนเนจ, 2539.
เลขเรียกHF5549 .ส75,658.3 ส875น 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
18,210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดในทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ = Tendency of library...
ชื่อผู้แต่งนูรีดา จะปะกียา.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียกวจ 027.7 น247น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา