Found: 158,110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
158,056
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮ-เทค พิชิตโลก: ประดิษฐ์กรรมจากจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นในทศวรรษนี้หลากชนิดสู่วิถีแห่งยุคใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2537.
เลขเรียกT177 ฮ930
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158,057
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮซ้อขอเป็นดาว / อิสย่าห์.
ชื่อผู้แต่งอิสย่าห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2556.
เลขเรียกF อ762ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
158,058
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรvลิคและนิวเเมติค= Hydraulic & pheumatic / โดย B-Tac
ชื่อผู้แต่งB-tac
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณคาร, 2528.
เลขเรียกTJ840.A3 บ351ค 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158,059
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกส์ / โดย วรุณ คุณวาสี.
ชื่อผู้แต่งวรุณ คุณวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
เลขเรียกTC160 ว335 2534,621.2 ว335ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
158,060
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกอุตสาหกรรม / ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกTJ840 ข256 2539,629.8042 ข262ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158,061
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกอุตสาหกรรม / ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียกTJ840 ข262 2544,621.2 ข1132ฮ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
158,062
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกอุตสาหกรรม / ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ตันชีวะวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, 2544.
เลขเรียก621.2 ณ211ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
158,063
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิคส์และนิวแมติคส์ / Erwin Schad ; อำพล ซื่อตรง, แปลเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งSchad, Erwin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527.
เลขเรียกTJ840.A3 ซ213ฮ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158,064
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮปาเฌียแห่งอเล็กซานเดรีย : ชีวิต ศาสนา ศรัทธา และความตาย = Hypatia of Alexandria / มาเรีย ดซีลสกา...
ชื่อผู้แต่งดซีลสกา, มาเรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
เลขเรียกB667.ฮ934 ด26 2548,186.4 ด27ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
158,065
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮโปไกลซีเมีย / พาโว ไอโรลา : เขียน ; กานต์รวี ทองพูล : แปล.
ชื่อผู้แต่งไอโรลา, พาโว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2546.
เลขเรียกRC662.2 อ998,WK880 อ998 2546,616.466 อ998ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
158,066
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮ้สุย : ไต้อั้งเผ่าและเซียวอั้งเผ่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2516.
เลขเรียกDS753 ฮ942 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158,067
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง์ทักษิณ รวยเท่าไรแน่! / ชุมพร ภัทรพร.
ชื่อผู้แต่งชุมพร ภัทรพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธวัชชัย พืชผล, 2545.
เลขเรียกDS578.32.ท338 ช626ท 2545,923.2 ช626ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
158,068
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ทศวรรษ กลต / สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2545].
เลขเรียกHG5750.55.A32 ส63,332.6 ค14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
158,069
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สำนักสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เค. พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียก330.9593 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
158,070
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
เลขเรียกHG1552.ก8 ห159,923.8 ก617ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา