Found: 465  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าจุดตรึงร่วมของเซตนับได้ของการส่งนอนเซลล์แบบนอนเอ็กซ์แพนซีฟในปริภูมิบานาคโดยไม่ใช้เงื่อนไ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ มากชู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQA322.2 ป452ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค = A new viscosity a...
ชื่อผู้แต่งระเบียน วังคีรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ภูมิปัญญขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป / เดือนเต็ม ทิมายงค์,...
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม ทิมายงค์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด= The Monopole An...
ชื่อผู้แต่งประพัน ลี้กุล
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพในการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึก = An Application of House of Qua...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ= An Application of Good Governance Prin...
ชื่อผู้แต่งสุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช...
ชื่อผู้แต่งทศพล ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหม...
ชื่อผู้แต่งชื่อผู้เขียนบทความ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยและประเทศสกอตแลนด์ = Enviro...
ชื่อผู้แต่งสุชานัน หรรษอุดม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ร...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี น้อยน้ำใส
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ครรชิต ทะ...
ชื่อผู้แต่งครรชิต ทะกอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกK230 ค153ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินแผนแม่บทเพื่อกำหนดทิศทางแผนงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ= ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของแรงงานข้ามขาติพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร= Cross-Cul...
ชื่อผู้แต่งวาทินี บุญชะลักษี
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า ตามระเบียบวิธี DMAIC = Efficiency Improvement in the Inventory Base...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเจลอินูลินด้วยกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นเพื่อใช้เป็นสารทดเเทนไขมันในผลิต...
ชื่อผู้แต่งศุรัฐนันท์ คงวรรณ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา