Found: 618  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก959.34 ส168ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธ ดั่งแสงทองผ่องอำพันเหนือชั้นฟ้า" : "ขอสานต่อ--ที่พ่อทำ--สานต่อพลังความดี" / บริษัท ปตท. จำกัด (มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปตท., [2559].
เลขเรียก923.1593 ภ671ธ34 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สนามข่าว-สนามชีวิต" วิกฤต สู้ "มะเร็งร้าย" / จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
เลขเรียก923.8 จ513ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก923.1593 ร22จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คุณสมบัติ ทรัมป์ ระห่ำโลก [text] = 10 Trump's qualities that shake the world / อานันท์ ชินบุตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559
เลขเรียก923.173 อ624ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม / ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
ชื่อผู้แต่งศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, 2559
เลขเรียกรอวิเคราะห์,923.8593 ศ458
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ท่าศาลา : ย้อนอดีตสู่อนาคต / สืบพงษ์ ธรรมชาติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559.
เลขเรียก959.3 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์ เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียก959.3 ภ192ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา [Text]
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกDS589.ร6 ภ46,959.3 ภ191ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งความเป็นเลิศ/ บ้านปาร์คนายเลิศ.
ชื่อผู้แต่งบ้านปาร์คนายเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปาร์คนายเลิศ, [2559].
เลขเรียก920.71 บ25ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีชาติกาลฯ บุคคลสำคัญของโลก ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559 / [สถาบันป๋วย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2559].
เลขเรียก923.3593 ป492 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่ง in คันไซ / มัณฑนา คงปรางค์.
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา คงปรางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
เลขเรียก915.204 ม114ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 ชีวิต ปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียก927.593 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ตุลา 2559 วันฟ้าดับ ฟ้าส่งมารับ เทวดากลับสวรรค์ / ยอดมาลา มาลา
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2560
เลขเรียกDS586 ย-ส 2560,923.1593 ย176ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา