Found: 210  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174น,495.839591 อ329พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน = Myanmar course for all / Than Than Myint (Kitty)
ชื่อผู้แต่งเทียน, เทียน เหมียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกPL3933 ท348 2557,495.88 ท615ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai-Myanmar dictionary / [ผู้เรียบเรียง: อรนุช-วิรัช นิยมธรรม ; ผู้บอกภาษาหลัก: อูโกณฑัญญะ, อูซองอ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL3957 อ329พ 2550,495.913958 อ329ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาธิราชยุทธนา ฉบับพญาทะละ / วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย : 2559.
เลขเรียกDS527.7 ว689ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า = Myanmar flower grammar / วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL3943 ว237 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาการแปล : แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์ ผู้แต่ง
เลขเรียก495.8 อ833ค 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
เลขเรียกPL3948 .อ63 2561,495.8 อ457ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 2 = Fundamental Myanmar language 2 : MMR 1002 (MM 102) ภาษาพม่าพื้นฐาน 2 / ตูซาร์ ...
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง, 2557.
เลขเรียก495.8824 ต669ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าเบื้องต้น / อรนุช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกPL3933 อ329ภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1 = Fundamental Myanmar language 1 : MMR 1011 (MMR 1001) / ตูซาร์ นวย.
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ภาษาเมียนมา = Myanmar Language Learning / Tay Hwee Khin...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ระนอง : วิทยาลัยชุมชนระนอง, 2559.
เลขเรียกPL3931 ร831 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่า ศัพท์ และคำแปล = Myanmar language usage vocabulary and translation / โดยชูชาติ เต็งสุ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เต็งสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : แสงศิลป์], 2538.
เลขเรียกอ 495.839591 ช72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม, วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [ม.ป.ป].
เลขเรียกอ 495.839591 อ175พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม, อรนุช นิยมธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL3957 พ174 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา