Found: 704  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบล...
ชื่อผู้แต่งหิรัญญิการ์ ลาสา.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวิร์กที่ดี=/ The 17 Indisputable Laws of Teamwork แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี...
ชื่อผู้แต่งแมกซ์เวลล์, จอห์น ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2545.
เลขเรียก658.402 ม281ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม บรรยากาศองค์การกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีโรงแรมกรุงศรีริ...
ชื่อผู้แต่งเทียนทิพย์ วัฒนเสรี.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2558.
เลขเรียก658.4022 ท735ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลียนระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ความไว้วางใจในเพื่อนร่วมทีม กับความกลมเกลียวใน...
ชื่อผู้แต่งศรีวิไล โยธินสัมพันธ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ปิตตานัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 371.148 ส873บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พรทิพย์ ติ๊นา.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ติ๊นา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2554.
เลขเรียกวจ 371.36 พ239พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา การสร้างทีมงาน (Team building) / ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
ชื่อผู้แต่งต่อศักดิ์ ซอแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, [2545]
เลขเรียกHD66 ต247
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Teacher's Teamwork of Private Schools i...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.148 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
ชื่อผู้แต่งจิรนันท์ อุดชุมพิสัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.148 จ493ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน= Team building for Efficiency/ สุนันท์ เทพศรี และ อำนาจ วิชยานุวัติ
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ เทพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียก658.3128 ส245ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างทีมให้เวิร์ก = Making teams work : 24 เคล็ดลับเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างผู้ชนะ / เขียน: Michae...
ชื่อผู้แต่งMaginn, Michael.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ม อิงค์, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2005 [2548]
เลขเรียกHD66 ม415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการสร้่างทีมงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ...
ชื่อผู้แต่งวรรณี ติรสุขวงศา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 658.402 ว271ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 จุดบอดที่ทำให้ทีมทำมากแต่ได้น้อย = The five dysfunctions of a team / ผู้เขียน Patrick Lencioni ;...
ชื่อผู้แต่งเลนชิโอนี่, แพทริก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียก658.4036 ล783ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวิร์กที่ดี = The Laws of Teamwork / โดย จอห์น ซี แมกซ์เวลล์ ; ธัญ ว...
ชื่อผู้แต่งแมกซ์เวลล์, จอห์น ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHD66 ม853 2547,658.31 ม854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างทีมแบบเพื่อนคู่คิด = An Experiment for the search of...
ชื่อผู้แต่งธัชสินี ทวีรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.4022 ธ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา