Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมือง = Political philosophy / วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณภัทร ก๊อปปี้, 2562 [2019]
เลขเรียกJA71 .ว64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ = Philosophy of vocational and career education : VEM 2001 / อุไร สุท...
ชื่อผู้แต่งอุไร สุทธิแย้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและปรัชญาการศึกษา = Principles and educational philosophy : EDF 1002 / นิศารัตน์ หวานชะเอม, น...
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ หวานชะเอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพ...
ชื่อผู้แต่งถาวร ฉิมเลี้ยง
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2562
เลขเรียกวจ 330.9593 ถ654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย
ชื่อผู้แต่งสุมาลี มหณรงค์ชัย ผู้แต่ง
เลขเรียกB131 .ส725 2562,B131 ส74 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ / ทวี เชื้อสุวรรณทวี
ชื่อผู้แต่งทวี เชื้อสุวรรณทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHV1559.T5 ท56 2562,WB320 ท184ย 2562,362.4 ท185ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสำนักงานคณะกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562.
เลขเรียกS654 .น632 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา