Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก647.94 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิจัยการใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล = Using Refined Palm Olein as the fue...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
เลขเรียก621.436 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก ตะกั่ว และแคดเมียมในน้ำผลไม้บรรจุดขวด ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโ...
ชื่อผู้แต่งไผทวุฒิ สร้อยสระคู.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก641.875 ผ952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญ น้ำหนักแห้งและพีเอชที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเจริญของเชื้อแบคทีเรี...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ ใจเอื้อย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก579.3 ณ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2 โปรแกรมวิชาช่างอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลย...
ชื่อผู้แต่งกิตติคุณ มั่งคั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546
เลขเรียกว 371.203 ก672ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมและเหล็กในสุราแช่และไวน์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ /...
ชื่อผู้แต่งนวพร สัตยพันธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก572.49 น297ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามที่มีมาตรประมาณค่าต่างกัน / เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก001.4222 อ881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความต้องการรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏฝึกงานในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดโครงการสอน English Program ใ...
ชื่อผู้แต่งวิมล สามสาลี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก370.733 ว663ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏนครปฐมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6 ในเขตอำเภอกำแพงแสน ...
ชื่อผู้แต่งต่อพงษ์ ศรีอาชวนนท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก378.154 ต237ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม / ดลฤดี เขียวหวาน, พรพรรณ ร...
ชื่อผู้แต่งดลฤดี เขียวหวาน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก378.155 ด148ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การตรวจหาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำน้ำหนักชีวภาพ = Screening and identification ...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ ดอนสมไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก579.3 น146ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราที่สร้าง...
ชื่อผู้แต่งพจนา สาโพนทัน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก661.806 พ172ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน = A Study of the...
ชื่อผู้แต่งพาวุฒิ วันเย็น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก579.8 พ623ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ = Fusarium oxysporum และ Colletotric...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ทิมแสง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก579.5 จ631ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza Rox...
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ ใจภักดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก581.0724 ส236ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา