Found: 854  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนร...
ชื่อผู้แต่งอรุณี จันทร์หอม.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ นาไชย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพอลิเมอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี...
ชื่อผู้แต่งดารากรณ์ อัปกาญจน์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค...
ชื่อผู้แต่งพนัชกร รักษาพันธ์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ คงศรี.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ / จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา, เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559.
เลขเรียกHV 8073 จ27 2559,345.052 จ337ก 2559 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการย้อมสีอสุจิอย่างง่ายโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติ / โดย อมรวดี จุแดง
ชื่อผู้แต่งอมรวดี จุแดง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกRA1027.8 อ44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จ่ายเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก372.35044 อ498ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอำนาจสอบสวนคดีอาญาของไทย
ชื่อผู้แต่งประจิตต์ แสงสุบิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2533.
เลขเรียก345.052 ป225ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีทนายความในคดีอาญา : สิทธิหรือเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา / คมสัน กันหาเรียง = Counsel i...
ชื่อผู้แต่งคมสัน กันหาเรียง, 2510-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาสถานที่เกิดเหตุในคดีอาญา / สมาน ศิริเจริญสุข = Crime scene protection / Saman Siricharernso...
ชื่อผู้แต่งสมาน ศิริเจริญสุข, 2504-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในปัญหาทางพาณิชย์ / วินัย จีรวงศ์สุนทร = Expert findings of fa...
ชื่อผู้แต่งวินัย จีรวงศ์สุนทร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางอาชญากรรมโดยใช้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์ / โดย ปิยนุช ปานแก้ว.
ชื่อผู้แต่งปิยนุช ปานแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHV8073 ป64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา