Found: 855  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในงานสืบสวนของพนักงานสอบสวน สังกัดสำนักงานตำรวจภาค 7 = the utilization of po...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ วิเศษสงวน.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำวิธีการกันตัวผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานมาปรับใช้กับการสืบสวน และสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. / ขนิษ...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐนันท์ พลรัตน์
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้กับองค์กรอาชญากรรม / อรสุดา แสงก่ำ = Plea bargaining in organized...
ชื่อผู้แต่งอรสุดา แสงก่ำ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับองค์กรอาชญากรรม / ศุภกร ปุญญฤทธิ์ = The enforcement of Dep...
ชื่อผู้แต่งศุภกร ปุญญฤทธิ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีนิติวิทยา / สมชาย ศุภธาดา
ชื่อผู้แต่งสมชาย ศุภธาดา, ผู้แต่ง
เลขเรียก658.473 ส241ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ / นายธาริต เพ็งดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งธาริต เพ็งดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา / คมกฤษ บุญทศ.
ชื่อผู้แต่งคมกฤษ บุญทศ.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก363.23 ค145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน : กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง = Application of geoinf...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พร นิพิฐวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
เลขเรียก363.25 ส867ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการตำรวจและการสืบสวนสอบสวนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของสำนักงานวิท...
ชื่อผู้แต่งชาติชาย ชาติเวช.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก632.22 ช518ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายของเราของนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งอุบล อรรคแสง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยว...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ดุจดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1027.44 พ44 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมล ความเข้มข้น และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย ด้วยการเรี...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วินาโร.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 / โดย กนกพร แสนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งกนกพร แสนแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทบาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHV8073 ก32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผสมผสานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวสำ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ สุขสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม), 2555.
เลขเรียก372.35044 พ239ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ในการบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ / โดย อนุช...
ชื่อผู้แต่งอนุชิต กาทองทุ่ง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกHV8073 อ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา