Found: 854  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2551.
เลขเรียกHV 8073 ส282ก 2551,344.044 ส168ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560
เลขเรียกKPT1672 ส163 2560,นต 345.067 ส168ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่างกาย / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551.
เลขเรียกHV8073 ส284ก 2551,345.02 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นคดีข้อเท็จจริงยาเสพติด / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [ผู้รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2549.
เลขเรียกHV8073 ก449,345.05 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดักฟังข้อมูลข่าวสารในคดียาเสพติด : บทสะท้อนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม = Interc...
ชื่อผู้แต่งวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก363.25 ว577ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดักฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน / กิตติมา ประคุณคดี = Wiretapping by officers / Kittima Prakunka...
ชื่อผู้แต่งกิตติมา ประคุณคดี, 2505-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประมาณหาอายุของคราบน้ำอสุจิด้วยเทคนิค Fourier Trunsform Infrared Spectroscopy (FTIR) / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธดา บุญญภัทร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกRA1061 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจพิสูจน์น้ำมันเบนซินบนฝ่ามือและเสื้อผ้าของผู้วางเพลิง โดยเทคนิค Gas Chromatography - flame Ion...
ชื่อผู้แต่งธนัญญา ศูนย์คุ้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRA1027.8 ธ36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ / สันติ์ สุขวัจน์
ชื่อผู้แต่งสันติ์ สุขวัจน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาสืบสวนและสอบสวน โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน, [2539?]
เลขเรียก363.3765 ส587ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช Text
ชื่อผู้แต่งณัฐา ปิยะวิทย์วนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
เลขเรียก352.43 ณ321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหา PSA ของวัตถุพยานปนเปื้อนอสุจิภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน / โดย สุธาทิพย์ อ่อนละม้าย.
ชื่อผู้แต่งสุธาทิพย์ อ่อนละม้าย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกRA1061 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำความรู้นิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ในงานด้านประกันชีวิตของเจ้าหน้าที่สินไหม / โดย รัตนา เฉลียวลาภ.
ชื่อผู้แต่งรัตนา เฉลียวลาภ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRA1027.8 ร63 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำวิทยาการตำรวจมาใช้ในงานสืบสวน สอบสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตร ในเขตตำรวจภูธรภาค 1 / ...
ชื่อผู้แต่งอรรถกวี ขุนพินิจ, ร้อยตำรวจโท, 2509-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา