Found: 854  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการซักถาม / สุพร อิศรเสนา.
ชื่อผู้แต่งสุพร อิศรเสนา, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [25--].
เลขเรียก341.76 ส827ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ว่าด้วยหลักการสืบสวนและสอบสวนวินัยข้าราชการและลูกจ้าง [text] : เ...
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548.
เลขเรียกผว 342.06 ภ162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีสวรรคต : 9 มิถุนายน 2489 / โดย สรรใจ แสงวิเชียร, วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
ชื่อผู้แต่งสรรใจ แสงวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แหล่งพิมพ์เรือใบ, 2517.
เลขเรียกDS585 ส333ก 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจกคนตาย / อกาธา ริสตี้ เขียน ; รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม แปล.
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา, ค.ศ.1891-1976.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกPR6005.H66 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความเป็นจริงในคดีอาญาได้อย่างไร? : เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความจริงในคดีอาญาได้อย่างไร? (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด, 2539.
เลขเรียก345 ก528ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์บริหารแบบจีน ว่าด้วยการตัดสินข้อพิพาท / เฝิงเมิ่งหลง, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งเฝิง, เมิ่งหลง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2536.
เลขเรียกHD37 T5 ฝ88 2536,347.07 ฝ221ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของกิ่งฉัตร / เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ = Literary techniques...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์, 2526-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะดังทะลุฟ้า = Poirot''''s early cases / อกาทา คริสตี ; [แปลและเรียบเรียงโดย พูลสมบัติ]
ชื่อผู้แต่งคริสตี, อกาธา, ค.ศ. 1890-1976.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2550.
เลขเรียก823.912 ค173กจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก...งาน ป.วิ.อาญาเด็ก / บุณยนันท์ ทองเนียม.
ชื่อผู้แต่งบุณยนันท์ ทองเนียม.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โมโนเพลส อุดรธานี (1994), 2553.
เลขเรียกKPT4720 บ73,345.052 บ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : ปัญหาและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : การวิจัย /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก364.36 ก439
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลับมาของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ / เซอร์อาเธอร์ โคแนน ดอยล์ เขียน ; ''มาศสวรรค์ จำปาสุต'' แปล.
ชื่อผู้แต่งดอยล์, อาเธอร์ โคแนน, เซอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและฝากขังผู้ต้องหาในคดีอาญา / ธัมรงค์ วงศ์แป้น = Detention of the offender in criminal cas...
ชื่อผู้แต่งธัมรงค์ วงศ์แป้น
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา