Found: 1,141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCUP management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ / สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
ชื่อผู้แต่งสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2550.
เลขเรียกWA546 ท365c 2550,610.7343 ส 826 ซ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
1,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานกับชุมชน : ผู้นำกับความสำเร็จของโครงการ / เรวดี จงสุวัฒน์, ยุวดี รอดจากภัย, สุภัทร์ ไชยกุล
ชื่อผู้แต่งเรวดี จงสุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกWA590 ร767 2554,307.14 ร767ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
1,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ... : รายงาน / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, [2540]-.
เลขเรียก306 ค622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาสถานการณ์ทางสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน / ...
ชื่อผู้แต่งพัทยา ใยสุ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2537.
เลขเรียกRA427.9 พ548,W84.6 พ548ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล / สำนักงานคณะกรรมการการส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536.
เลขเรียกRA541.ท9 ส632 2536,W84.6.JT3 น927น 2536,362.10425 ก491 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน / ผู้เขียน สุพัตรา ศรีวณิชชากร, มธุรพร ภาคพ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ศรีวณิชชากร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2559.
เลขเรียกRA395.T5 ส831 2559,WA546.JT3 บ128 2559,ส.ร. 362.12 ส4611บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโปรแกรมการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชน 1 ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ระห...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ผู้แต่ง
เลขเรียกW84.5 จฬ49ว 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโปรแกรมการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชน 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ระห...
ชื่อผู้แต่งภรณี เหล่าอิทธิ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโปรแกรมการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชน 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ระห...
ชื่อผู้แต่งภรณี เหล่าอิทธิ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์แบ่งปันสุขของชาวกรุงเทพภายใต้โครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะก...
ชื่อผู้แต่งโครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2550.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค93,WA380 ก351 2550,307.764 ค962ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
1,137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTeaching computational thinking and coding in primary schools / David Morris, Gurmit Uppal and David...
ชื่อผู้แต่งMorris, David
พิมพลักษณ์London : SAGE, LearningMatters, 2017
เลขเรียก372.34 M875T 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1,138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Cambridge Companion to Literature and the Environment / edited by Louise Westling, University o...
พิมพลักษณ์New York : Cambridge University Press, 2014.
เลขเรียก809.9336 Ca178C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
1,139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง = Health Care in Prisons and Woman Inmate''s Wellbeing...
ชื่อผู้แต่งกฤตยา อาชวนิจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561.
เลขเรียกวจ HV8738 ก276,HV9402.55 ส639 2561,362.12 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
1,140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยพื้นฐานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนการนำกิจกรรมคว...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
เลขเรียกRA643 .อ75,W84.5 อ858ร 2529,614 อ247ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา