Found: 659  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่โดยบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างปัญญาให้แก่ผู้เรียน / ลินจง จันทรวรา...
ชื่อผู้แต่งลินจง จันทรวราทิตย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก372.6 ล435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
122
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก647.94 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
123
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม มาลิกแนนท์ไฮเปอร์เทอร์เมียในสุกร โดยเทคนิค โพลีเมอร์เรสา เซน รีแอกชั่น = ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย แซ่ลิ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
เลขเรียกว 636.4 ส845ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
124
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก664.82 อ488ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
125
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารกรองแสงยูวีออกทิลเมธอกซีซินนาเมทใน โลชั่น โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรไฟโตมิเตอร์ / ป...
ชื่อผู้แต่งปัญญา โมเครือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก646.72 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
126
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนต่างชนิดกันในการปักชำกิ่งกุหลาบพวง / พิชัย พฤฒิกุล
ชื่อผู้แต่งพิชัย พฤฑฒิกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2531
เลขเรียก630 พ642ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
127
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสหวิทยาลัยรัตรโกสินทร์ = An Evaluaton of Professional Exper...
ชื่อผู้แต่งสุทธิวรรณ เอี่ยมสำอางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียกว 371.144 ส776ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามพรานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม...
ชื่อผู้แต่งวรนุช วิลัยรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.206 ว218ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
129
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานของหัวหน้างานระดับกลางและระดับต้นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย / บุษบา เวศยาภร...
ชื่อผู้แต่งบุษบา เวศยาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียกว 658.3125 บ675ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
130
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / วรนุช ลิ่ม
ชื่อผู้แต่งวรนุช ลิ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62 ค218ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
131
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและก...
ชื่อผู้แต่งรัชนี จันทรอัมพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.1523 ร333ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
132
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการช่วยโรงเรียนช่วยโลกของโรงเรียนจงรักษ์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / ฉัตราภรณ์ มณีประเสริ...
ชื่อผู้แต่งฉัตราภรณ์ มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.114 ฉ238ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
133
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการติดตามผลการใช้โปรแกรมสารสนเทศนักเรียน (Students' 44) ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สังกั...
ชื่อผู้แต่งนุวัฒน์ คงอยู่สุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.3078 น739ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
134
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสระสี่มุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่่กา...
ชื่อผู้แต่งพยงค์ แก่นสำราญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.83 พ214ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
135
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการธนาคารความรู้ของโรงเรียนจงรักษ์พิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / จิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.1 จ398ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา