Found: 2,337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,311
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินจังหวัดตาก [เขตติดต่อ อ.แม่พริก, อ.บ้านด่านลานหอย, อ.เถิน] [map] / กรมพัฒนาที...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,312
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินจังหวัดตาก [เขตติดต่อ อ.แม่พริก, อ.เถิน, อ.บ้านด่านลานหอย] [map] / กรมพัฒนาที...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,313
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช [map] / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,314
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินประเทศไทย [map] / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,315
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนการใช้ที่ดินโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง [map] : จังหวัดสุพรรณบุรี / กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน, 2539.
เลขเรียกG8033 ก4ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,316
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนผัง บ้านคลองหนองงูเห่า [map] / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,317
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนผัง เขตลาดกระบัง [map] / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,318
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนผัง เขตหนองแขม [map] / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,319
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุของทั้งประเทศ [map] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกG7963.A6 ผ83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,320
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรอ...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการ, 2547.
เลขเรียกG4083 ค49ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,321
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงชนิดหินของประเทศไทย [map] : ฉบับประชาชน พ.ศ.2546 / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2546.
เลขเรียกG8026.H1 ท46ผ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,322
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคกลาง [map] = Highway map Center region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,323
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคเหนือ [map] = Highway map Northern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,324
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคใต้ [map] = Highway map southern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร,[25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,325
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคกลาง [map] = Map of archaeological sites in the Central / ประมวลโดย โครงการ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา