Found: 2,344,982  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง""มหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนภาคใต้"" Southern school net day : รายงานสัมมนาวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการจัดการสัมมนาวิชาการมหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (2544 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์เทคโนโลยอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544
เลขเรียกLB1028.55 ก64 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง""ร่างจรรยาบรรณการใช้สัตว์ : รายงานการสัมมนาพิจารณา วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ณ โรงแรมรามา การ์เดน กร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาพิจารณา""ร่างจรรยาบรรณการใช้สัตว์"" (2542 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
เลขเรียกQL55 ก64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง""วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย"" : สรุปการสัมมนา วันพุธที่ 8 สิง...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาเรื่อง ""วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย"" (2544 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2544
เลขเรียกHG5450.55.A5 ก64 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง""เฉลิมรัฐฉัตร ร.9 72 พรรษา"" : โครงการแสดงผลงานศิลปกรรม 24 กันยายน-3 ตุลาคม 2542 ณ แกรนด์ฮอล ศูนย...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ ""เฉลิมรัฐฉัตร ร.9 72 พรรษา"" : (2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542
เลขเรียกND197 น63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"''Love''" and other stories / tr. and with an introd. by Dennis Keene.
ชื่อผู้แต่งYokomitsu, Riichi, 1898-1947.
พิมพลักษณ์[Tokyo] : Univ. of Tokyo Press, [c1974]
เลขเรียก895.634 Y54L
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"--Integrated water resources management (IWRM) and water efficiency plans by 2005" : why, what and...
ชื่อผู้แต่งJonch-Clausen, Torkil.
พิมพลักษณ์Sweden : Global Water Partnership, 2004.
เลขเรียกTC405 .J65 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...น้อยก็หนึ่ง" แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย / คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพ...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548.
เลขเรียก305.90816 ว545น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...แด่ศักดิ์ศรี ที่สืบสวน" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 25 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...แล้วก็เป็นไปเช่นนั้นกับวันวัย" / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554.
เลขเรียก923.7593 ร226ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"1 ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รัฐบาลพัฒนาให้ไทย ก้าวหน้า ทันสมัย และมั่นคง" / สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศ...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
เลขเรียก378.154 ห 182 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"10 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2521-2531 / คณะกรรมการอำนวยการจัดทำหนังสือที่ระลึก "10 ปี มสธ."...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"12 ปี ข้าวอินทรีย์" : ที่รอยต่อ...เชียงราย - พะเยา จาก"ทุ่งลอ"สู่ประชาคมยุโรปและตลาดโลก/ บทนำโดย บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์, 2547.
เลขเรียกSB191.R5 ส728 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียก327.593052 ห 182 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา