Found: 3  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Map
Titleความชุกและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของการสึกกร่อนในฟันน้ำนมในเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น / ภาวีรัตน์ ขวัญศิริก...
Authorภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล.
Imprint[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
Type Map
Titleผลของสารอีริโทรซินเจลและแอนโทไซยานินเจลร่วมกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์...
Authorมนัสวีส์ ธนะภูมิชัย.
Imprint[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
Type Map
Titleผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใ...
Authorวิทยา จันตุ.
Imprint[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น