Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHusology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMe Style Home and Living.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธิ๊งค์แมกซ์, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTaiwan Panorama = ไต้หวัน พาโนรามา [วารสาร]
พิมพลักษณ์ไต้หวัน : Taiwan Panorama, [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ค่านิยมไทยสิบสองประการในวรรณกรรมเรื่องบางระจัน / วสันต์ สุภาษิต, จีรนันท์ เงี๊ยวเกิด และ...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สุภาษิต.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลนิติ
ชื่อผู้แต่งสำนักกฎหมาย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย [วารสาร]
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ฝ่ายการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeolog...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรัฐสภาสาร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสาร Labour
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา