Found: 10,984  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call NumberDS 575 ภ417 2560,320.9593 ภ417ค
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
Type Book
Title"ชีวิตนอกสายพาน" บันทึกชีวิตผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม / สง่า ลือชพัฒนพร
Authorสง่า ลือชพัฒนพร
Imprintกรุงเทพฯ : บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด, 2560
Call NumberS494.5.S86 ส-ช 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
Type Book
Title"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
Call NumberHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
Type Book
Title"วิเคราะห์หุ้นราย Sector" หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง / ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
Authorประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
Imprintกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
Call Number332.6322 ป412ว 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
Type Book
Title"ศึกษาสิ่งของเข้าใจผู้คน" 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / บรรณาธิการ, พจนก กาญจนจันทร
Imprint[ปทุมธานี] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call NumberAM79.T5 ศ631 2560
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
Type Book
Title"อยุทยา"สังเขปประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
Imprintสถาบันราชภัฏ : พระนครศรีอยุธยา, 2556.
Call Number959.33 พ17อ 2556
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
Type Book
Title"เปาเทียน" กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก / สุจริต ยุติธรรม.
Authorสุจริต ยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
Call NumberKPT 770 ส42 2560
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
Type Book
Title(K)-Gent ร้ายขั้นสุด...สุภาพบุรุษสองหน้า / แสตมป์เบอรี่
Authorแสตมป์เบอรี่
Imprintกรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
Type Book
Title(ตกกระได) หัวใจพลอยรัก / อิษฎา.
Authorอิษฎา
Imprintกรุงเทพฯ : ปองรัก, 2560.
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
Type Book
Title(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
Call Number379.593 ร399 2560
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
Type Book
Title(อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว / สิริมา อภิจาริน
Authorสิริมา อภิจาริน
Imprintกรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2560
Call Numberรส ส731อ
Libraryมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
Type Book
Title/22 ปี วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน สมาคมวิศวกรรมสถา...
Authorสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
Imprintกรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี